Rok dużych przemian na warszawskiej Giełdzie

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Miniony rok był okresem istotnych innowacji technologicznych, produktowych i regulacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozpoczął się proces umiędzynarodowienia tej instytucji i budowy w Warszawie centrum kapitałowego naszego Regionu.

W połowie kwietnia został z sukcesem wdrożony nowy system transakcyjny – Universal Trading Platform (UTP), zakupiony od NYSE Technologies.  Ta innowacja technologiczna umożliwiła rozwój oferty produktowej oraz wprowadzenie nowych rodzajów usług, w tym handel algorytmiczny. Platforma UTP stała się katalizatorem modernizacji technologicznej praktycznie wszystkich podmiotów rynku kapitałowego współpracujących z giełdą. Przez to uzyskały one silniejszą pozycję konkurencyjną a także zniknęło wiele barier hamujących rozwój. Dzięki możliwości stosowania nowych technik handlu otworzyła się droga do zwiększenia płynności obrotu instrumentami finansowymi i wprowadzenia niższych opłat.
W sierpniu GPW podpisała umowę nabycia 30 proc. udziałów w Aquis Exchange Ltd., wielostronnej platformy obrotu instrumentami finansowymi z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W pierwszej fazie firma udostępniła polskim inwestorom możliwość handlu akcjami największych spółek z Wielkiej Brytanii, Francji oraz Holandii wchodzących w skład indeksów FTSE100, CAC40 oraz AEX25. Docelowo Aquis Exchange umożliwi obrót akcjami z 14 europejskich rynków.
We wrześniu rozpoczęto publikację nowego indeksu WIG30. Jest on oparty na notowaniach trzydziestu największych i najbardziej płynnych spółek Głównego Rynku i docelowo zastąpi obecny WIG20.
Jednocześnie oferta instrumentów finansowych na GPW została poszerzona o kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe, a w 2014 r. planowane jest wprowadzenie do obrotu m. in. opcji na akcje.
Do obrotu na giełdzie zostały wprowadzone kontrakty terminowe na indeks WIG20 z mnożnikiem 20, które docelowo zastąpią kontrakty z mnożnikiem 10.
W pierwszej połowie ubiegłego roku Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła istotne zmiany w regulacjach rynku NewConnect, w celu podwyższenia jakości i bezpieczeństwa obrotu na tym rynku. W związku z tym, podjęto działania, których zamierzeniem jest eliminacja problemu notowania akcji spółek, których kurs w długim okresie kształtuje się poniżej określonego progu – tzw. akcji groszowych. Do innowacji należy zaliczyć też utworzenie nowego indeksu NCIndex30 opartego na notowaniach największych i najbardziej płynnych spółkach z rynku NewConnect.
Interesującą i ważną inicjatywą, jest projekt „Kapitalna Warszawa”. Jego celem jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku rynku kapitałowego i promocja Warszawy jako centrum kapitałowego Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt został zainicjowany w sierpniu otwartym koncertem Lecha Janerki i francuskiego zespołu perkusyjnego Les Tambours du Bronx. 
W ubiegłym roku Giełda rozpoczęła rozmowy dotyczące konsolidacji giełd z całego regionu CEE poprzez przeprowadzenie projektu potencjalnego połączenia GPW z holdingiem CEESEG.

Pod koniec roku Zarząd Giełdy podjął uchwałę zmieniającą politykę dywidendową spółki. GPW będzie dążyła do wypłaty dywidendy w wysokości 30-50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW.
Ukoronowaniem ostatnich działań GPW jest opracowanie strategii GPW.2020. Zatwierdzona w grudniu przez Radę Nadzorczą a zaprezentowana w styczniu br. Jej celem jest długoterminowe i stabilne kreowanie wartości dla akcjonariuszy GPW. Będzie przy tym realizowana misja, jaką jest budowa w Warszawie międzynarodowego centrum kapitałowego - Warsaw Capital City, wspieranie polskiej gospodarki, w tym polskiego rynku kapitałowego, a także wspomaganie rynków i gospodarek, na których Grupa Kapitałowa GPW będzie prowadziła swoją aktywną działalność.
Strategia GPW.2020 opiera się na dwóch podstawowych założeniach:
-    maksymalizacji wykorzystania dotychczasowych źródeł wzrostu Grupy Kapitałowej (w szczególności potencjału lokalnej bazy inwestorów i emitentów);
-    pogłębionej dywersyfikacji źródeł przychodów i umiędzynarodowieniu działalności.
Głównym celem strategicznym GPW jest osiągnięcie, samodzielnie albo w partnerskim aliansie strategicznym lub partnerskim połączeniu z dużym podmiotem branżowym, dominującej roli w Regionie Europy Centralnej i Wschodniej oraz znaczącej pozycji na europejskim rynku kapitałowym.