Wyniki OFE za 2012 rok

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Od kilku miesięcy trwa dyskusja na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych stanowiących II filar polskiego systemu emerytalnego.

Reforma emerytalna rozpoczęta została w 1999 roku. Przez 12 lat na indywidualne konta emerytalne w OFE przekazywano 7,3% wynagrodzeń. Dwa lata temu stawka ta została drastycznie zmniejszona do poziomu 2,3%. Polski rząd chcący ratować finanse publiczne państwa rozważa całkowitą likwidację OFE a zgromadzone aktywa chce przenieść do ZUS. Pomysł ten wywołuje wiele sprzeciwów, bowiem dotychczas zgromadzone pieniądze na prywatnych kontach OFE znalazłyby się we wspólnej kasie i były zarządzane przez państwową instytucję jaką jest ZUS, która ma złą ocenę w oczach Polaków.
Jak podał GUS, na koniec 2012 roku łączne aktywa netto OFE wyniosły 269,6 mld zł i były o blisko 1/5 wyższe niż rok wcześniej. W portfelu inwestycyjnym funduszy dominowały obligacje, głównie skarbowe, których wartość wyceniono na 151,9 mld PLN, co stanowi 56,3% wartości wszystkich aktywów netto. Udział akcji spółek giełdowych w portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł 34,9% wobec 30,8% rok wcześniej. Pozostałe aktywa stanowiły depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
OFE inwestowały głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie ulokowano 92,8 mld PLN, o 34,3% więcej niż na koniec 2011 roku. Struktura inwestycji w akcje notowane na GPW wygląda następująco:
-    sektor finansowy 35,6 mld PLN,
-    sektora przemysłowy 32,6 mld PLN,
-    sektor usługowy 24,1 mld PLN,
-    narodowe fundusze inwestycyjne 0,5 mld zł.
Na rynkach zagranicznych OFE zainwestowały 2,3 mld zł, tj. 0,8% wartości całego portfela inwestycyjnego.
W 2012 r. zysk wszystkich OFE wyniósł 37,4 mld zł. Średnia ważona stopa zwrotu za okres trzyletni od 30 września 2009 r. do 28 września 2012 r., wyniosła 19,3%. Lepszy rezultat od tej średniej osiągnęło sześć funduszy. W porównaniu z trzyletnim okresem referencyjnym liczonym od 30 września 2008 r. do 30 września 2011 r. stopa ta wzrosła o 4,5 punktu procentowego. Minimalna wymagana stopa zwrotu w ostatnim okresie trzyletnim wyniosła 9,6%, a wszystkie fundusze osiągnęły stopę zwrotu wyższą od wymaganej. Czy pozytywne wyniki zarządzania pieniędzmi Polaków powstrzymają polski rząd od likwidacji OFE?